login:  hasło:

Pismo Zespołu Konsultacyjnego Przemysłu Drzewnego.

03-03-2015

ZKPD- 01/02/2015                                                                                        
Poznań, dn. 23.02.2015r.

Pan
Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,

W dn. 05 lutego w Pile odbyła się narada, w której uczestniczyli przedstawiciele grupy organizacji działających w przemyśle drzewnym, w tym:
- Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
- Polskiego Komitetu Narodowego EPAL
- Stowarzyszenia Tartaków Polskich
- Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli

Omawiana była tam bieżąca sytuacja przemysłu drzewnego, zwłaszcza w kontekście warunków jego zaopatrzenia w drewno sprzedawane przez PGL Lasy Państwowe.

Zebrani wyrazili m. in. swe głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się mediach informacjami, których wskazanym źródłem są Lasy Państwowe, o planach tzw. „uwolnienia” rynku drewna okrągłego, przez objęcie całości lub większości sprzedaży otwartym systemem przetargowym. Przedstawiając wspólne, przyjęte na tym spotkaniu stanowisko, w imieniu ww. organizacji i firm w nich zrzeszonych stwierdzam, iż oceniamy tą koncepcję zdecydowanie negatywnie, uznając to rozwiązanie za potencjalnie i katastrofalnie szkodliwe gospodarczo.

Obserwując i w Polsce i w Europie narastające zjawisko przejmowania surowca drzewnego przez silne grupy kapitałowe producentów i importerów (np. chińskich), szybko wyniszczających lokalne firmy drzewne, mamy powody, aby obawiać się jego rozrostu również w Polsce. Mechanizm jest tu prosty – silne finansowo podmioty, zwykle należące do większych grup kapitałowych, stosując przez 2-3 lata zawyżone ceny, wykupują większość (a przynajmniej znaczącą część), dostępnego na rynku drewna okrągłego, pozbawiając lokalnych producentów zaopatrzenia w niezbędny surowiec i doprowadzając do ich upadku. Potem ceny wracają do normy lub spadają poniżej niej, lecz na rynku zostają już tylko przedstawiciele ww. grup kapitałowych, dyktujących warunki dostawcom surowca.

Do realizacji tego scenariusza idealnie nadaje się przetargowy system sprzedaży drewna, który, zachowując pozory wolnorynkowych reguł, faktycznie służy jako narzędzie do „wrogiego” przejmowania rynku i działających na nim firm. 
Do tego nie wolno dopuścić w naszym kraju, gdyż oznaczałoby to zniszczenie obecnej struktury przemysłu drzewnego, upadłości firm zarówno większych jak i z sektora MSP, utratę dochodów Skarbu Państwa generowanych przez wartość dodaną w prowadzonym w kraju łańcuchu przerobu drewna, stratę bardzo poważnej ilości miejsc pracy, a na końcu – zagrożenie stabilności finansowej samych Lasów Państwowych.

Zauważamy oczywiście kierowane do nas na niektórych spotkaniach nieformalne sygnały, iż Lasy Państwowe w najbliższym czasie nie mają planów uwolnienia rynku drewna. Jednak i dzisiejszy system, bazujący w znacznej części na sprzedaży przetargowej i cechujący się niestety dużą niestabilnością, nie zabezpiecza nas w pełni przed wyżej zarysowanym scenariuszem. Uważamy więc, że należy raz jeszcze pilnie podjąć rozmowy o jego modyfikacji idącej w kierunku większego wykorzystania umów wieloletnich oraz działań w celu umocowania właściwych rozwiązań, trwale zabezpieczających gospodarcze interesy Polski, przez odpowiednie zapisy w ustawie o lasach.

Do rozmów takich gotowi jesteśmy przystąpić w każdej chwili i liczymy tu na współdziałanie ze strony PGL Lasy Państwowe i osobiście Pana Dyrektora.


W imieniu wymienionych na wstępie organizacji

Bogdan Czemko

Dyrektor Biura
Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Do wiadomości:
- Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki
- Pan Maciej Grabowski – Minister Środowiska
- Pan Piotr Otawski – Wiceminister Środowiska

 

pdfPismo ZKPD