login:  hasło:

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

  • dokonywanie bieżących i okresowych − co najmniej raz w roku − kontroli działalności IZBY, a w szczególności gospodarki finansowej IZBY,
  • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie IZBY uwag i wniosków dotyczących działalności IZBY,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności IZBY wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium Radzie IZBY.
  • Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii rzeczoznawców. Koszty opinii pokrywa IZBA.